گزارش تصویری از حضور موسسه بین المللی دیدبان عدالت در روستای امین آباد

گزارش تصویری از فعالیت روانشناسی و مشاوره در دو بخش خانواده و نوجوان.
روستای امین آباد تهران،

13 اردیبهشت ماه ۹۸