آخرین رویدادها

حضور نمایندگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت در «گردهمایی اجتماعی جهان - تونس 2013»

سیزدهمین گردهمایی اجتماعی جهان تحت عنوان "عدالت و کرامت" از تاریخ 26 تا 31 مارس 2013 (ششم تا پانزدهم فروردین ماه 92) با حضور بیش از چهار هزار و پانصد مؤسسه غیردولتی و بیش از پنجاه هزار شخصیت و فعال اجتماعی به میزبانی کشور تونس برگزار گردید.

پس از استقبال چشمگیر مؤسسات مردمی و سازمانهای غیردولتی از نخستین گردهمایی اجتماعی جهان (World social forum) در سال 2001 در شهر بندری پورتو الگره برزیل که به منظور ایجاد فضایی بین المللی جهت معرفی و تبادل فعالیتها، ظرفیتها، دیدگاهها و مؤسسات مردم نهاد در اقصی نقاط جهان و هم افزایی و انتقال دیدگاهها و تجربیات متقابل برگزار گردید، استمرار آن به صورت همه ساله محور اهتمام فعالان اجتماعی و سازمانهای غیردولتی قرار گرفت.

نمایندگان "انجـمن بیـن الملـلی دیـدبان عدالـت" نیز با برگزاری دو عنوان پنل تخصصی در حاشیه این گردهمایی با هدف محیط شناسی، یارگیری، هویـت سازی، تـرویج و تـبلیغ عالـمانه و هدفمـند گفتـمان و دیدگاه سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه¬های حقوقی و اجتماعی و همچـنین تأثیـرگذاری بر فضـای اجتماعی بوجـود آمده در جهـت تقـویت و تثبیـت گفتمـان عدالـت و مقابله با مظـاهر ظلم، تبعیـض و بی عدالتی، در این گردهمایی جهـانی حضـوری فعال و مؤثر داشتند.

عـناوین پنـل های تخصصی انجمن که در فضـای عمومی برنامه همایش اجرا گذاشته شد به قرار ذیل است:

 

 1. آثار وضـعی موارد غصـب، تجاوز، اشـغال و تصـرف عدوانی در سرزمین های اشـغالی از منـظر حقـوق بین الملـل 
 2. راهـکارهای مقـابله با  خشـونت ، ظلم، تبعیـض و بـی عدالـتی در دنیای جدیـد

اساتید و کارشناسانی که انجمن را در این حضور همراهی نمودند عبارتند از:

 

 • آقای دکتر محمد صادق کوشکی / مشاور علمی انجمن و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • آقای دکتر توکل حبیب زاده / مشاور علمی انجمن و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
 • آقای دکتر ناصر سودانی / مشاور علمی انجمن و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و نماینده مجلس شورای اسلامی
 • آقای احمد سروش نژاد / مشاور علمی انجمن و مدیر مسئول مؤسسه زیتون
 • آقای حسین سیروس / مدیرعامل انجمن

پنـل نخسـت با موضـوع: "بررسـی حقـوقی آثار وضعی غصـب، تجـاوز، اشغال و تصرف عدوانی در سرزمینهای اشغالی از منظر حقوق بین الملل" و با حضور جمع کثیری از فعالان و سازمانهای غیردولتی از اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین ، استرالیا و نمایندگانی از NGO های فلسطینی و بحرینی برگزار گردید. در این پنل موضـوع آثار حقـوقی متـرتّب بر اشغـال و نقـض فاحـش حـق تعییـن سرنوشـت مردم فلسطیـن؛ توسـط دکتر حبیب زاده، موضوع نقض کرامت انسانی در بحرین و فلسطین؛ توسط دکتر کوشکی، موضوع نقض حقوق بشر و معاهدات بین الملل توسط رژیم صهیونیستی توسط دکتر سودانی و موضوع بررسی نقض حقوق بشر در سرزمیـنهای اشغالی فلسطیـن در چهارچوب قواعد نهادهای بیـن الملـلی و منشـور ملل متحـد؛ توسـط آقای سروش نژاد به بحث گذاشته شد.

 در این پنل همچنین آقای احمد شهابی از "جنبش آزادگان بحرین" نیز بعنوان میهمان ویژة انجمن و سخنران دیگر این پنل با طرح بحث و گسترش شمـول اشغال از سرزمینهای فلسطینی به اشغال بحـرین توسط نظامیان آل سعود بر عمق و کیفیت مباحث جلسه افزود و پس از آن اساتید و سخنرانان به سؤالات انبوه و متعدد شرکت کنندگان خارجی با ملیتهای مختلف پاسخ دادند. 

پنل دوم با موضوع: "بررسی راهکارهای مقابله با خشونت، تبعیض، ظلم و بی عدالتی در دنیای جدید" با حضور بیش از یکصد و پنجاه شخصیت بین المللی از سراسر دنیا برگزار شد. در این پنل موضوع نفی سرمـایه داری و احیـای کرامـت انسانی در پرتـو الهـیات رهایی بخش؛ توسـط دکتر کوشـکی، موضـوع صـلح، عـدالـت ودمـوکراسی؛ توسط دکتر حبـیـب زاده، موضوع عـدالـت سیاسی و اجتـماعی در قـرآن؛ توسـط دکتر سودانی، جایگاه حقوق زنان از منظر حقوق بشر اسلامی؛ سرکار خانم دکتر لاله افتخاری مطرح شده و به بحث گذاشته شد که با مشارکت پیش بینی نشدة شرکت کنندگان با ملیتهای مختلف مواجه گردید.

با توجه به اینکه خلاصه تمامی مقالات و سخنرانیهای ارائه شده قبلاً به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه ترجمه و تکثیر شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته بود مباحث و مداخلات کاملاً جدّی، کارشناسی و عالمانه صورت پذیرفت که پس از بررسی بیش از سی سؤال به نحو مناسب و مؤثری توسط کارشناسان انجمن پاسخ داده شد.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

حضور نمایندگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت در «گردهمایی اجتماعی جهان - تونس 2013»

سیزدهمین گردهمایی اجتماعی جهان تحت عنوان "عدالت و کرامت" از تاریخ 26 تا 31 مارس 2013 (ششم تا پانزدهم فروردین ماه 92) با حضور بیش از چهار هزار و پانصد مؤسسه غیردولتی و بیش از پنجاه هزار شخصیت و فعال اجتماعی به میزبانی کشور تونس برگزار گردید.

پس از استقبال چشمگیر مؤسسات مردمی و سازمانهای غیردولتی از نخستین گردهمایی اجتماعی جهان (World social forum) در سال 2001 در شهر بندری پورتو الگره برزیل که به منظور ایجاد فضایی بین المللی جهت معرفی و تبادل فعالیتها، ظرفیتها، دیدگاهها و مؤسسات مردم نهاد در اقصی نقاط جهان و هم افزایی و انتقال دیدگاهها و تجربیات متقابل برگزار گردید، استمرار آن به صورت همه ساله محور اهتمام فعالان اجتماعی و سازمانهای غیردولتی قرار گرفت.

نمایندگان "انجـمن بیـن الملـلی دیـدبان عدالـت" نیز با برگزاری دو عنوان پنل تخصصی در حاشیه این گردهمایی با هدف محیط شناسی، یارگیری، هویـت سازی، تـرویج و تـبلیغ عالـمانه و هدفمـند گفتـمان و دیدگاه سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه¬های حقوقی و اجتماعی و همچـنین تأثیـرگذاری بر فضـای اجتماعی بوجـود آمده در جهـت تقـویت و تثبیـت گفتمـان عدالـت و مقابله با مظـاهر ظلم، تبعیـض و بی عدالتی، در این گردهمایی جهـانی حضـوری فعال و مؤثر داشتند.

عـناوین پنـل های تخصصی انجمن که در فضـای عمومی برنامه همایش اجرا گذاشته شد به قرار ذیل است:

 

 1. آثار وضـعی موارد غصـب، تجاوز، اشـغال و تصـرف عدوانی در سرزمین های اشـغالی از منـظر حقـوق بین الملـل 
 2. راهـکارهای مقـابله با  خشـونت ، ظلم، تبعیـض و بـی عدالـتی در دنیای جدیـد

اساتید و کارشناسانی که انجمن را در این حضور همراهی نمودند عبارتند از:

 

 • آقای دکتر محمد صادق کوشکی / مشاور علمی انجمن و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • آقای دکتر توکل حبیب زاده / مشاور علمی انجمن و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
 • آقای دکتر ناصر سودانی / مشاور علمی انجمن و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و نماینده مجلس شورای اسلامی
 • آقای احمد سروش نژاد / مشاور علمی انجمن و مدیر مسئول مؤسسه زیتون
 • آقای حسین سیروس / مدیرعامل انجمن

پنـل نخسـت با موضـوع: "بررسـی حقـوقی آثار وضعی غصـب، تجـاوز، اشغال و تصرف عدوانی در سرزمینهای اشغالی از منظر حقوق بین الملل" و با حضور جمع کثیری از فعالان و سازمانهای غیردولتی از اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین ، استرالیا و نمایندگانی از NGO های فلسطینی و بحرینی برگزار گردید. در این پنل موضـوع آثار حقـوقی متـرتّب بر اشغـال و نقـض فاحـش حـق تعییـن سرنوشـت مردم فلسطیـن؛ توسـط دکتر حبیب زاده، موضوع نقض کرامت انسانی در بحرین و فلسطین؛ توسط دکتر کوشکی، موضوع نقض حقوق بشر و معاهدات بین الملل توسط رژیم صهیونیستی توسط دکتر سودانی و موضوع بررسی نقض حقوق بشر در سرزمیـنهای اشغالی فلسطیـن در چهارچوب قواعد نهادهای بیـن الملـلی و منشـور ملل متحـد؛ توسـط آقای سروش نژاد به بحث گذاشته شد.

 در این پنل همچنین آقای احمد شهابی از "جنبش آزادگان بحرین" نیز بعنوان میهمان ویژة انجمن و سخنران دیگر این پنل با طرح بحث و گسترش شمـول اشغال از سرزمینهای فلسطینی به اشغال بحـرین توسط نظامیان آل سعود بر عمق و کیفیت مباحث جلسه افزود و پس از آن اساتید و سخنرانان به سؤالات انبوه و متعدد شرکت کنندگان خارجی با ملیتهای مختلف پاسخ دادند. 

پنل دوم با موضوع: "بررسی راهکارهای مقابله با خشونت، تبعیض، ظلم و بی عدالتی در دنیای جدید" با حضور بیش از یکصد و پنجاه شخصیت بین المللی از سراسر دنیا برگزار شد. در این پنل موضوع نفی سرمـایه داری و احیـای کرامـت انسانی در پرتـو الهـیات رهایی بخش؛ توسـط دکتر کوشـکی، موضـوع صـلح، عـدالـت ودمـوکراسی؛ توسط دکتر حبـیـب زاده، موضوع عـدالـت سیاسی و اجتـماعی در قـرآن؛ توسـط دکتر سودانی، جایگاه حقوق زنان از منظر حقوق بشر اسلامی؛ سرکار خانم دکتر لاله افتخاری مطرح شده و به بحث گذاشته شد که با مشارکت پیش بینی نشدة شرکت کنندگان با ملیتهای مختلف مواجه گردید.

با توجه به اینکه خلاصه تمامی مقالات و سخنرانیهای ارائه شده قبلاً به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه ترجمه و تکثیر شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته بود مباحث و مداخلات کاملاً جدّی، کارشناسی و عالمانه صورت پذیرفت که پس از بررسی بیش از سی سؤال به نحو مناسب و مؤثری توسط کارشناسان انجمن پاسخ داده شد.