آخرین رویدادها

عذاب وجدان "بان کي مون" را به اعتراف وادار کرد

دبيرکل سازمان ملل اعتراف کرد که حذف نام عربستان از فهرست سياه بخاطر احتمال قطع بودجه برنامه‌هاي سازمان ملل بوده است.

بان‌کي‌مون دبير کل سازمان ملل در بيانيه‌اي بي‌سابقه به دفاع از تصميم خود براي حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودکان پرداخت و اين اقدام را ناشي از فشار عربستان و عدم حمايت شوراي امنيت از خود توصيف کرد.
خبرگزاري رويترز نوشت: بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت عربستان سعودي با تهديد به قطع کمک مالي حياتي به اين نهاد جهاني، فشار غير ضروري و غير قابل قبولي را بر سازمان ملل متحد وارد کرد.
بان کي مون افزود: « تصميم درمورد خارج کردن موقت اين ائتلاف از اين فهرست يکي از دردناک ترين و دشوارترين تصميماتي بود که من تاکنون گرفته ام. از سوي ديگر تهديدها در مورد لغو کمک مالي به سازمان ملل متحد چشم انداز آسيب ديدن جدي ميليون ها کودک ديگر را به وجود مي آورد.»
وي در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «پيشتر کودکان در فلسطين، سودان جنوبي، سوريه و يمن در معرض خطر بوده اند و کودکان در بسياري ديگر از نقاط با نااميدي بيشتر روبرو خواهند شد. قابل قبول نيست که کشورهاي عضو فشاري غير ضروري اعمال کنند. بررسي دقيق، بخشي طبيعي و ضروري از کار سازمان ملل متحد است.»
وي گفت: اين يکي از دردناک‌ترين و دشوارترين تصميماتي بود که من تاکنون گرفته‌ام. البته اين خطر وجود داشت که ميليون‌‌ها کودک با رنج ناشي از قطع بودجه برنامه‌هاي سازمان ملل در فلسطين، سودان جنوبي، سوريه، يمن و ديگر مناطق روبرو شوند.
دبيرکل سازمان ملل افزود: اعمال فشار نارواي کشورها، غيرقابل قبول است... ما گلايه‌هاي مطرح شده را بررسي مي‌کنيم، اما محتواي گزارش تغيير نخواهد کرد.
وي تاکيد کرد: من انتقادات را درک مي‌کنم، اما مسئله‌اي بزرگتر وجود دارد، اينکه زماني که صلح بانان سازمان ملل هدف حمله قرار مي‌گيرند، مستحق حمايت قاطع شوراي امنيت هستند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

عذاب وجدان "بان کي مون" را به اعتراف وادار کرد

دبيرکل سازمان ملل اعتراف کرد که حذف نام عربستان از فهرست سياه بخاطر احتمال قطع بودجه برنامه‌هاي سازمان ملل بوده است.

بان‌کي‌مون دبير کل سازمان ملل در بيانيه‌اي بي‌سابقه به دفاع از تصميم خود براي حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودکان پرداخت و اين اقدام را ناشي از فشار عربستان و عدم حمايت شوراي امنيت از خود توصيف کرد.
خبرگزاري رويترز نوشت: بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت عربستان سعودي با تهديد به قطع کمک مالي حياتي به اين نهاد جهاني، فشار غير ضروري و غير قابل قبولي را بر سازمان ملل متحد وارد کرد.
بان کي مون افزود: « تصميم درمورد خارج کردن موقت اين ائتلاف از اين فهرست يکي از دردناک ترين و دشوارترين تصميماتي بود که من تاکنون گرفته ام. از سوي ديگر تهديدها در مورد لغو کمک مالي به سازمان ملل متحد چشم انداز آسيب ديدن جدي ميليون ها کودک ديگر را به وجود مي آورد.»
وي در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «پيشتر کودکان در فلسطين، سودان جنوبي، سوريه و يمن در معرض خطر بوده اند و کودکان در بسياري ديگر از نقاط با نااميدي بيشتر روبرو خواهند شد. قابل قبول نيست که کشورهاي عضو فشاري غير ضروري اعمال کنند. بررسي دقيق، بخشي طبيعي و ضروري از کار سازمان ملل متحد است.»
وي گفت: اين يکي از دردناک‌ترين و دشوارترين تصميماتي بود که من تاکنون گرفته‌ام. البته اين خطر وجود داشت که ميليون‌‌ها کودک با رنج ناشي از قطع بودجه برنامه‌هاي سازمان ملل در فلسطين، سودان جنوبي، سوريه، يمن و ديگر مناطق روبرو شوند.
دبيرکل سازمان ملل افزود: اعمال فشار نارواي کشورها، غيرقابل قبول است... ما گلايه‌هاي مطرح شده را بررسي مي‌کنيم، اما محتواي گزارش تغيير نخواهد کرد.
وي تاکيد کرد: من انتقادات را درک مي‌کنم، اما مسئله‌اي بزرگتر وجود دارد، اينکه زماني که صلح بانان سازمان ملل هدف حمله قرار مي‌گيرند، مستحق حمايت قاطع شوراي امنيت هستند.