آخرین رویدادها

نظام تأمین اجتماعی در اسپانیا

دومین نشست از سلسله نشست های گفتمان عدالت با موضوع «نظام تأمین اجتماعی در اسپانیا» برگزار شد

 دومین نشست از سلسله نشست های گفتمان عدالت با موضوع «نظام تأمین اجتماعی در اسپانیا» با حضور سرکار خانم فاطمه دهقان، کارشناس اسپانیا روز سه شنبه 20 بهمن ماه برگزار شد.

در این نشست علمی تخصصی خانم دهقان پیرامون موضوعاتی چون خط فقر، تأمین اجتماعی، خیریه ها و ... در اسپانیا و مقایسه آنها با جمهوری اسلامی ایران به بحث و گفتگو پرداختند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

نظام تأمین اجتماعی در اسپانیا

دومین نشست از سلسله نشست های گفتمان عدالت با موضوع «نظام تأمین اجتماعی در اسپانیا» برگزار شد

 دومین نشست از سلسله نشست های گفتمان عدالت با موضوع «نظام تأمین اجتماعی در اسپانیا» با حضور سرکار خانم فاطمه دهقان، کارشناس اسپانیا روز سه شنبه 20 بهمن ماه برگزار شد.

در این نشست علمی تخصصی خانم دهقان پیرامون موضوعاتی چون خط فقر، تأمین اجتماعی، خیریه ها و ... در اسپانیا و مقایسه آنها با جمهوری اسلامی ایران به بحث و گفتگو پرداختند.