آخرین رویدادها

کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری سازمان سفیران انسان دوستی کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی را با هدف آموزش رفتارهای عادلانه برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه آپارتمان نشینی برگزار میکند.

امروزه آپارتمان نشینی به یک جزء اصلی از حیات اجتماعی جوامع انسانی تبدیل شده است که این امر ضرورت پرداختن به توانمندسازی آحاد جامعه برای مواجهه صحیح با آن و نیز مصون ماندن از صدمات آن را به خوبی تبیین میکند.

انجمن در راستای رسالت اصلی خود یعنی تلاش برای استقرار گفتمان عدالت در تمامی عرصه ها، با همکاری سازمان سفیران انسان دوستی کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی را با هدف آموزش رفتارهای عادلانه برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه آپارتمان نشینی برگزار میکند.

این کارگاه روز دوشنبه مورخ 27 مهرماه سال 1394 از ساعت 16 الی 19  توسط جناب آقای دکتر محمد تیموری متخصص حوزه مطالعات شهروندی در سالن اجتماعات سرای محله شهدای گمنام واقع در خیابان پیروزی بلوار ابوذر بعد از پل چهارم نبش کوچه سمایی برگزار می گردد.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری سازمان سفیران انسان دوستی کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی را با هدف آموزش رفتارهای عادلانه برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه آپارتمان نشینی برگزار میکند.

امروزه آپارتمان نشینی به یک جزء اصلی از حیات اجتماعی جوامع انسانی تبدیل شده است که این امر ضرورت پرداختن به توانمندسازی آحاد جامعه برای مواجهه صحیح با آن و نیز مصون ماندن از صدمات آن را به خوبی تبیین میکند.

انجمن در راستای رسالت اصلی خود یعنی تلاش برای استقرار گفتمان عدالت در تمامی عرصه ها، با همکاری سازمان سفیران انسان دوستی کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی را با هدف آموزش رفتارهای عادلانه برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه آپارتمان نشینی برگزار میکند.

این کارگاه روز دوشنبه مورخ 27 مهرماه سال 1394 از ساعت 16 الی 19  توسط جناب آقای دکتر محمد تیموری متخصص حوزه مطالعات شهروندی در سالن اجتماعات سرای محله شهدای گمنام واقع در خیابان پیروزی بلوار ابوذر بعد از پل چهارم نبش کوچه سمایی برگزار می گردد.