آخرین رویدادها

برگزاری نشست تخصصی«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشگاه المنار تونس

صلح ميان ملل زماني مستقر خواهد شد که آدميان بتوانند قلب خود را چونان ملکوت آسماني، سرزمين حکومت بي شريک و بلامنازع خداوند بسازند

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با هدف محیط شناسی، یارگیری، هویت سازی، ترویج و تبلیغ عالمانه و هدفمند گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و همچنین تأثیرگذاری بر فضای به وجود آمده در جهت تقویت و تثبیت گفتمان عدالت و مقابله با مظاهر ظلم، تبعیض و بی عدالتی، در گردهمایی اجتماعی جهان که در تاریخ 24-28مارس 2015 در تونس برگزار شد، یک پنل تخصصی با عنوان «عدالت، لازمه تحقق صلح پایدار؛ بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» را در دانشکده علوم انسانی دانشگاه المنار برگزار کرد.

این پنل با حضور فعالان و سازمان های غیردولتی از اروپا، آفریقا، آمریکا و نمایندگانی از NGOهای فلسطینی برگزار گردید. در این پنل موضوع " تناقضات صلح دموکراتیک و ضرورت یافتن آلترناتیوهایی برای دست یابی به صلح و عدالت جهانی" توسط دکتر احمد نادری استاد دانشگاه تهران و مشاور علمی انجمن، موضوع "عدالت، لازمه تحقق صلح پایدار" توسط دکتر علی اکبر آسا مدیر عامل انجمن و موضوع "صلح و چالش های پیش رو" توسط آقای حمیدرضا غریب رضا به بحث گذاشته شد. دکتر نادری در سخنرانی خود به دیدگاه ها و رویکردهای ارائه شده در مورد دو مفهوم صلح و عدالت در میان صاحب نظران عرصه اجتماعی و سیاسی جهان پرداخت. وی بحث خود را اینگونه ادامه داد که : دریک تقسیم بندی کلی می توان تعاریف ارائه شده در مورد این دو مفهوم را بسته به دیدگاه محققان، در دو دسته تقسیم بندی کرد: دیدگاه مادی اندیشانه و دیدگاه الهی اندیشانه. وی با معرفی یش فرض های دو پارادایم رئالیستی و لیبرالیستی و تشریح هر کدام، به نقد آن دو پرداخت و با اشاره به جنگ های متعدد در قرن بیستم و بیست و یکم  کشته شدن چند ده میلیون نفر انسان بیگناه در اثر حاکمیت این پیش فرض ها، این دو پارادایم را که متعلق به دسته اول (مادی اندیشانه ) بود دارای محدودیت های جدی خواند و سپس به معرفی دیدگاه الهی اندیشانه پرداخت.  وی افزود: در پارادایم خدامحورانه که نقطه حرکت خود را در بعد هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی از فرض ارتباط انسان و عالم متافیزیک و غیب می گیرد، انسان موجودی است که بر مبنای فطرت متولد شده است و بر آن اساس بایستی عمل کند. در این پارادایم، نگاه به صلح و جنگ، بر اساس قدرت و منفعت نیست، بلکه بر اساس رابطه انسان با خدا وملکوت است. در این پارادایم، صلح به همراه عدالت تعریف می شود و منظور از عدالت، قرار دادن هر چیز در جای خود و برقراری رابطه ای منصفانه در بین اجزای یک سیستم و واحدهای دیگر، از سطوح خرد گرفته تا سطح جهانی و بین المللی است. وی در پایان با جمع بندی محدودیت های دو پارادایم مطرح در حوزه اندیشه مادی، تنها آلترناتیو این پارادایم ها که می تواند دنیا را به سوی آرامش و صلح رهنمون سازد، پارادایم دینی دانست و اسلام را بعنوان جایگزینی جدی در این حوزه دانست.

دکتر علی اکبر آسا در این سخنرانی به تناقض مشهور مطرح شده در مورد دو مفهوم عدالت و آزادی پرداخت و گفت: تعارض مشهوري که ميان عدالت و آزادي ادعا شده است، در حقيقت تعارض نيست بلکه ناشي از تامل نکردن کافي در فهم نسبت ميان آزادي و عدالت است.  عدالت و آزادي نه تنها با يکديگر تعارضي ندارند، بلکه حراست از آزادي نشانه شاخص يک مجموعه و تفکر عدالت خواه است.  عدالت بدون آزادي، در حقيقت عدالت نيست بلکه توهمي از عدالت است. اگر عدالت بدون آزادي چيزي جز ظلم نيست، آزادي بدون عدالت نيز آزادي تجاوز و غارت و اشاعه فقر و فساد و ظلم است. وی به اشاره به مفاهیم مطرح در فلسفه اسلامی گفت: محتوای اصلی مکاتب و مذاهب دینی در رابطه با صلح، آرامش است. در نگاه مکاتب دینی فرایند صلح از درون به بیرون است و کسانی می توانند صلح ایجاد کنند که ابتدا در درون خود صلح و آرامش ایجاد کرده باشند.  در پایان وی اینگونه نتیجه گیری کرد که : صلح ميان ملل زماني مستقر خواهد شد که آدميان بتوانند قلب خود را چونان ملکوت آسماني، سرزمين حکومت بي شريک و بلامنازع خداوند بسازند. با سلطنت پروردگار بر قلوب مردمان است که اسباب جنگ و نفرت يکسره برچيده خواهد شد. نام خداوند را که نام همه کمالات و خيرات و زيبايي ها و حقايق است، نبايد و نمي توان سرلوحه جنگ و نفرت قرار داد و جاهلانه سخن از جنگهاي صليبي گفت. آقای حمیدرضا غریب رضا با تعریف عدالت در فلسفه اسلامی، عدالت را در دو بعد اجتماعی و بین المللی ارزیابی کرد و با نقد نظام بین الملل امروزٰ آن را بر اساس قدرت های غالب پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی کرد و گفت: دایره های ترسیم شده برای جهان های اول، دوم، و سوم از جنس سیمان ساخته شده تا هر کسی در جای خود باشد و نتواند از این دایره ها عبور کند.  وی افزود: نظام بین الملل در سازمان ملل که بر اساس قدرت های مسلط طراحی شده است، با اعطای حق وتو به برخی از کشورها، کاملا بر خلاف عدالت است. وی همچنین با اشاره به مباحث جاری در یمن، ائتلاف عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی با ایالات متحده آمریکا در مبارزه با اراده مردم انقلابی یمن را یکی دیگر از مصادیق بی عدالتی برشمرد.  در پایان سخنرانی هم حاضران در نشست، به بحث و گفتگو در مورد مباحث مطرح شده توسط سخنرانان پرداختند.  

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

برگزاری نشست تخصصی«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشگاه المنار تونس

صلح ميان ملل زماني مستقر خواهد شد که آدميان بتوانند قلب خود را چونان ملکوت آسماني، سرزمين حکومت بي شريک و بلامنازع خداوند بسازند

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با هدف محیط شناسی، یارگیری، هویت سازی، ترویج و تبلیغ عالمانه و هدفمند گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و همچنین تأثیرگذاری بر فضای به وجود آمده در جهت تقویت و تثبیت گفتمان عدالت و مقابله با مظاهر ظلم، تبعیض و بی عدالتی، در گردهمایی اجتماعی جهان که در تاریخ 24-28مارس 2015 در تونس برگزار شد، یک پنل تخصصی با عنوان «عدالت، لازمه تحقق صلح پایدار؛ بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» را در دانشکده علوم انسانی دانشگاه المنار برگزار کرد.

این پنل با حضور فعالان و سازمان های غیردولتی از اروپا، آفریقا، آمریکا و نمایندگانی از NGOهای فلسطینی برگزار گردید. در این پنل موضوع " تناقضات صلح دموکراتیک و ضرورت یافتن آلترناتیوهایی برای دست یابی به صلح و عدالت جهانی" توسط دکتر احمد نادری استاد دانشگاه تهران و مشاور علمی انجمن، موضوع "عدالت، لازمه تحقق صلح پایدار" توسط دکتر علی اکبر آسا مدیر عامل انجمن و موضوع "صلح و چالش های پیش رو" توسط آقای حمیدرضا غریب رضا به بحث گذاشته شد. دکتر نادری در سخنرانی خود به دیدگاه ها و رویکردهای ارائه شده در مورد دو مفهوم صلح و عدالت در میان صاحب نظران عرصه اجتماعی و سیاسی جهان پرداخت. وی بحث خود را اینگونه ادامه داد که : دریک تقسیم بندی کلی می توان تعاریف ارائه شده در مورد این دو مفهوم را بسته به دیدگاه محققان، در دو دسته تقسیم بندی کرد: دیدگاه مادی اندیشانه و دیدگاه الهی اندیشانه. وی با معرفی یش فرض های دو پارادایم رئالیستی و لیبرالیستی و تشریح هر کدام، به نقد آن دو پرداخت و با اشاره به جنگ های متعدد در قرن بیستم و بیست و یکم  کشته شدن چند ده میلیون نفر انسان بیگناه در اثر حاکمیت این پیش فرض ها، این دو پارادایم را که متعلق به دسته اول (مادی اندیشانه ) بود دارای محدودیت های جدی خواند و سپس به معرفی دیدگاه الهی اندیشانه پرداخت.  وی افزود: در پارادایم خدامحورانه که نقطه حرکت خود را در بعد هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی از فرض ارتباط انسان و عالم متافیزیک و غیب می گیرد، انسان موجودی است که بر مبنای فطرت متولد شده است و بر آن اساس بایستی عمل کند. در این پارادایم، نگاه به صلح و جنگ، بر اساس قدرت و منفعت نیست، بلکه بر اساس رابطه انسان با خدا وملکوت است. در این پارادایم، صلح به همراه عدالت تعریف می شود و منظور از عدالت، قرار دادن هر چیز در جای خود و برقراری رابطه ای منصفانه در بین اجزای یک سیستم و واحدهای دیگر، از سطوح خرد گرفته تا سطح جهانی و بین المللی است. وی در پایان با جمع بندی محدودیت های دو پارادایم مطرح در حوزه اندیشه مادی، تنها آلترناتیو این پارادایم ها که می تواند دنیا را به سوی آرامش و صلح رهنمون سازد، پارادایم دینی دانست و اسلام را بعنوان جایگزینی جدی در این حوزه دانست.

دکتر علی اکبر آسا در این سخنرانی به تناقض مشهور مطرح شده در مورد دو مفهوم عدالت و آزادی پرداخت و گفت: تعارض مشهوري که ميان عدالت و آزادي ادعا شده است، در حقيقت تعارض نيست بلکه ناشي از تامل نکردن کافي در فهم نسبت ميان آزادي و عدالت است.  عدالت و آزادي نه تنها با يکديگر تعارضي ندارند، بلکه حراست از آزادي نشانه شاخص يک مجموعه و تفکر عدالت خواه است.  عدالت بدون آزادي، در حقيقت عدالت نيست بلکه توهمي از عدالت است. اگر عدالت بدون آزادي چيزي جز ظلم نيست، آزادي بدون عدالت نيز آزادي تجاوز و غارت و اشاعه فقر و فساد و ظلم است. وی به اشاره به مفاهیم مطرح در فلسفه اسلامی گفت: محتوای اصلی مکاتب و مذاهب دینی در رابطه با صلح، آرامش است. در نگاه مکاتب دینی فرایند صلح از درون به بیرون است و کسانی می توانند صلح ایجاد کنند که ابتدا در درون خود صلح و آرامش ایجاد کرده باشند.  در پایان وی اینگونه نتیجه گیری کرد که : صلح ميان ملل زماني مستقر خواهد شد که آدميان بتوانند قلب خود را چونان ملکوت آسماني، سرزمين حکومت بي شريک و بلامنازع خداوند بسازند. با سلطنت پروردگار بر قلوب مردمان است که اسباب جنگ و نفرت يکسره برچيده خواهد شد. نام خداوند را که نام همه کمالات و خيرات و زيبايي ها و حقايق است، نبايد و نمي توان سرلوحه جنگ و نفرت قرار داد و جاهلانه سخن از جنگهاي صليبي گفت. آقای حمیدرضا غریب رضا با تعریف عدالت در فلسفه اسلامی، عدالت را در دو بعد اجتماعی و بین المللی ارزیابی کرد و با نقد نظام بین الملل امروزٰ آن را بر اساس قدرت های غالب پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی کرد و گفت: دایره های ترسیم شده برای جهان های اول، دوم، و سوم از جنس سیمان ساخته شده تا هر کسی در جای خود باشد و نتواند از این دایره ها عبور کند.  وی افزود: نظام بین الملل در سازمان ملل که بر اساس قدرت های مسلط طراحی شده است، با اعطای حق وتو به برخی از کشورها، کاملا بر خلاف عدالت است. وی همچنین با اشاره به مباحث جاری در یمن، ائتلاف عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی با ایالات متحده آمریکا در مبارزه با اراده مردم انقلابی یمن را یکی دیگر از مصادیق بی عدالتی برشمرد.  در پایان سخنرانی هم حاضران در نشست، به بحث و گفتگو در مورد مباحث مطرح شده توسط سخنرانان پرداختند.