آخرین رویدادها

حضور نماینگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت در گردهمایی اجتماعی جهان- تونس2015

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

انجمن بین المللی دیدبان عدالت در گردهمایی اجتماعی جهان که با عنوان «کرامت و حقوق انسانی» که از 24 تا 28 مارس 2015 در دانشگاه المنار شهر تونس برگزار شد در سه حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، برگزاری نشست های تخصصی و ارتباط گیری به فعالیت پرداخت.
    نمایندگان انجمن طی مدت برگزاری همایش تعداد بیست بنر با مضامین عدالتخواهانه، مبارزه با فساد و ظلم، ترویج فرهنگ صلح پایدار و ... در سرتاسر دانشگاه المنار نصب کردند. همچنین در این مدت بیانیه ای با عنوان «عدالت لازمه تحقق صلح پایدار»، را در سطح گسترده ای توزیع نمودند.
    در سومین روز همایش، انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد و در آن دکتر احمد نادری مشاور انجمن، دکتر علی اکبر آسا مدیر عامل انجمن و آقای حمیدرضا غریب رضا سخنران مدعو، مباحثی پیرامون موضوع نشست ارائه نمودند.
    ارتباط گیری نیز از دیگر ماموریت های انجمن در این گردهمایی بود که در زمان برگزاری همایش نمایندگان انجمن موفق شدند با بیش از یکصد سازمان و فعال اجتماعی از سرتاسر جهان ارتباط برقرار کنند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

حضور نماینگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت در گردهمایی اجتماعی جهان- تونس2015

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

انجمن بین المللی دیدبان عدالت در گردهمایی اجتماعی جهان که با عنوان «کرامت و حقوق انسانی» که از 24 تا 28 مارس 2015 در دانشگاه المنار شهر تونس برگزار شد در سه حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، برگزاری نشست های تخصصی و ارتباط گیری به فعالیت پرداخت.
    نمایندگان انجمن طی مدت برگزاری همایش تعداد بیست بنر با مضامین عدالتخواهانه، مبارزه با فساد و ظلم، ترویج فرهنگ صلح پایدار و ... در سرتاسر دانشگاه المنار نصب کردند. همچنین در این مدت بیانیه ای با عنوان «عدالت لازمه تحقق صلح پایدار»، را در سطح گسترده ای توزیع نمودند.
    در سومین روز همایش، انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد و در آن دکتر احمد نادری مشاور انجمن، دکتر علی اکبر آسا مدیر عامل انجمن و آقای حمیدرضا غریب رضا سخنران مدعو، مباحثی پیرامون موضوع نشست ارائه نمودند.
    ارتباط گیری نیز از دیگر ماموریت های انجمن در این گردهمایی بود که در زمان برگزاری همایش نمایندگان انجمن موفق شدند با بیش از یکصد سازمان و فعال اجتماعی از سرتاسر جهان ارتباط برقرار کنند.