آخرین رویدادها

نشست علمی بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی داعش

نشست علمی تخصصی بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده داعش با حضور اساتید و دانشجویان در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.

بسم الله الرحمن الرحیم
   نشست علمی تخصصی بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده داعش با حضور اساتید و دانشجویان در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست علمی دکتر احمد نادری مدیر گروه انسان شناسی دانشگاه تهران ابعاد اجتماعی و تاریخی و ریشه های فکری این پدیده را مورد بررسی قرار داد.
   دکتر نادری بیان کرد: داعش را یک پدیده اجتماعی می دانم و لذا یک پدیده خلق الساعه نیست که مثلا از سال 2011 شروع شده باشد و در یک مدت کوتاهی شروع به یک سری کارها و کنش گری ها کرده باشد و در راس رسانه ها قرار گرفته باشد.
   ایشان افزود: پدیده داعش یک سری ریشه های اجتماعی دارد و در درجه اول یک بستر فرهنگی - اجتماعی دارد، یک مسیر تاریخی دارد ویک مجموعه ای از کنشگر ها در آن مشغول فعالیت هستند که اگر این چهار جزء را در تحلیل داعش در نظر نگیریم تحلیلمان ناقص خواهد بود لذا تحلیلی کامل خواهد بود که این چهار جزء را به طور هم زمان در نظر داشته باشد.
   استاد دانشگاه تهران سپس به سیر تاریخی داعش پرداخت و خاطرنشان کرد: در مورد سیر تاریخی داعش باید به سه نسل از اسلام گرایان رادیکال یا سلفی های تندرو اشاره بکنیم که در طول این 4 دهه اینها در فضای بین الملل دست به کنش گری هایی زده اند، نسل اول این جهاد گرایان یا بنیادگرایان سلفی همان جهادگرایان افغانی است، نسل دوم القاعده است که بعد از اینها  شکل می گیرد و نسل سوم نیز همین داعش است که اسم خود را دولت اسلامی گذاشت.
   دکتر احمدی ادامه داد: در مورد بستر اجتماعی و فرهنگی که زیر شاخه هایی دارد می توان به فقر اقتصادی اشاره کرد که حقوق ماهانه 1000 تا 1500 دلار یک جذابیت خاصی برای افراد فقیر دارد و موجب جذب آنها شده است. زیر عامل دوم بحث عدم توسعه یافتگی فرهنگی است یعنی عدم ارتباط با جایی، تحصیلات کافی نداشتن و زندگی در محله های فقیر نشین.سومین زیر عامل بحث اختلافات فرقه ای است که همان دوگانگی شیعه و سنی است که پتانسیل بالایی از خشونت را در جهان اسلام داشته است و از دیر هنگام هم تقویت شده است.
   در ادامه این نشست آقای دکتر مرادی کارشناس ارشد روابط بین الملل با بیان اینکه داعش یک پدیده مهم و تاثیرگذار در عرصه جهان اسلام است به طرح دو سوال پرداخت که چگونه افراط گرایی سلفی- جهادی در جهان معاصر بازتولید شده است؟ و اینکه افراط گرایی ها سلفی جهادی از چه منابعی تغذیه میشود؟ در پاسخ به سوال اول گفت: ریشه اصلی این ها همگی به ابن تیمیه در قرن هفتم وهشتم برمی گردد و در جواب سوال دوم سه تا مکتب را می شود نام برد: وهابیت در عربستان، دیوبندی در شبه قاره هند و مکتب سوم نوبنیادگرایی اسلام گرایان مصر است.
   در پایان این نشست دکتر نکویی به بحث روند گسترش گروه های سلفی- تکفیری در دنیا و بعد به تبعات امنیتی این پدیده در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و افزود: طبق برآورده های انجام شده گروه های سلفی جهادی از سال 1982 شناسایی شدند که سالانه این سازمان ها رو به افزایش رفته است.تا سال 2010 میزان افزایش این سازمان ها که مسلح هم محسوب می شوند سالانه دو سازمان بوده است.اما از 2010 این میزان افزایش یافته است.نهایت تا سال 2013 حدود 52سازمان سلفی شناسایی شدند.
   دکتر نکویی با بیان اینکه متاسفانه مطالعات امنیتی بر روی پدیده داعش در کشور ما وجود نداشته است چون اساسا دغدغه امنیتی نسبت به این پدیده احساس نشده است و این یک ضعف شناختی در ماست ویژگی های تحولی گروههای سلفی در چند سال اخیر را پراکندگی و عدم تجانس آنها که بعد از افول القاعده و آمدن داعش قابل مشاهده است و نیز تکثر اهداف دانست.
   ایشان داعش را یک سازمان سلفی جهادی تکفیری دانست و دو ویژگی بارز در سازمان های سلفی را جهادی بودن و تکفیری بودن بیان داشت که اگر این دو ویژگی در یک سازمان سلفی جمع باشد بالاترین سطح تهدید برای جمهوری اسلامی و شیعه محسوب می شود.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

نشست علمی بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی داعش

نشست علمی تخصصی بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده داعش با حضور اساتید و دانشجویان در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.

بسم الله الرحمن الرحیم
   نشست علمی تخصصی بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده داعش با حضور اساتید و دانشجویان در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست علمی دکتر احمد نادری مدیر گروه انسان شناسی دانشگاه تهران ابعاد اجتماعی و تاریخی و ریشه های فکری این پدیده را مورد بررسی قرار داد.
   دکتر نادری بیان کرد: داعش را یک پدیده اجتماعی می دانم و لذا یک پدیده خلق الساعه نیست که مثلا از سال 2011 شروع شده باشد و در یک مدت کوتاهی شروع به یک سری کارها و کنش گری ها کرده باشد و در راس رسانه ها قرار گرفته باشد.
   ایشان افزود: پدیده داعش یک سری ریشه های اجتماعی دارد و در درجه اول یک بستر فرهنگی - اجتماعی دارد، یک مسیر تاریخی دارد ویک مجموعه ای از کنشگر ها در آن مشغول فعالیت هستند که اگر این چهار جزء را در تحلیل داعش در نظر نگیریم تحلیلمان ناقص خواهد بود لذا تحلیلی کامل خواهد بود که این چهار جزء را به طور هم زمان در نظر داشته باشد.
   استاد دانشگاه تهران سپس به سیر تاریخی داعش پرداخت و خاطرنشان کرد: در مورد سیر تاریخی داعش باید به سه نسل از اسلام گرایان رادیکال یا سلفی های تندرو اشاره بکنیم که در طول این 4 دهه اینها در فضای بین الملل دست به کنش گری هایی زده اند، نسل اول این جهاد گرایان یا بنیادگرایان سلفی همان جهادگرایان افغانی است، نسل دوم القاعده است که بعد از اینها  شکل می گیرد و نسل سوم نیز همین داعش است که اسم خود را دولت اسلامی گذاشت.
   دکتر احمدی ادامه داد: در مورد بستر اجتماعی و فرهنگی که زیر شاخه هایی دارد می توان به فقر اقتصادی اشاره کرد که حقوق ماهانه 1000 تا 1500 دلار یک جذابیت خاصی برای افراد فقیر دارد و موجب جذب آنها شده است. زیر عامل دوم بحث عدم توسعه یافتگی فرهنگی است یعنی عدم ارتباط با جایی، تحصیلات کافی نداشتن و زندگی در محله های فقیر نشین.سومین زیر عامل بحث اختلافات فرقه ای است که همان دوگانگی شیعه و سنی است که پتانسیل بالایی از خشونت را در جهان اسلام داشته است و از دیر هنگام هم تقویت شده است.
   در ادامه این نشست آقای دکتر مرادی کارشناس ارشد روابط بین الملل با بیان اینکه داعش یک پدیده مهم و تاثیرگذار در عرصه جهان اسلام است به طرح دو سوال پرداخت که چگونه افراط گرایی سلفی- جهادی در جهان معاصر بازتولید شده است؟ و اینکه افراط گرایی ها سلفی جهادی از چه منابعی تغذیه میشود؟ در پاسخ به سوال اول گفت: ریشه اصلی این ها همگی به ابن تیمیه در قرن هفتم وهشتم برمی گردد و در جواب سوال دوم سه تا مکتب را می شود نام برد: وهابیت در عربستان، دیوبندی در شبه قاره هند و مکتب سوم نوبنیادگرایی اسلام گرایان مصر است.
   در پایان این نشست دکتر نکویی به بحث روند گسترش گروه های سلفی- تکفیری در دنیا و بعد به تبعات امنیتی این پدیده در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و افزود: طبق برآورده های انجام شده گروه های سلفی جهادی از سال 1982 شناسایی شدند که سالانه این سازمان ها رو به افزایش رفته است.تا سال 2010 میزان افزایش این سازمان ها که مسلح هم محسوب می شوند سالانه دو سازمان بوده است.اما از 2010 این میزان افزایش یافته است.نهایت تا سال 2013 حدود 52سازمان سلفی شناسایی شدند.
   دکتر نکویی با بیان اینکه متاسفانه مطالعات امنیتی بر روی پدیده داعش در کشور ما وجود نداشته است چون اساسا دغدغه امنیتی نسبت به این پدیده احساس نشده است و این یک ضعف شناختی در ماست ویژگی های تحولی گروههای سلفی در چند سال اخیر را پراکندگی و عدم تجانس آنها که بعد از افول القاعده و آمدن داعش قابل مشاهده است و نیز تکثر اهداف دانست.
   ایشان داعش را یک سازمان سلفی جهادی تکفیری دانست و دو ویژگی بارز در سازمان های سلفی را جهادی بودن و تکفیری بودن بیان داشت که اگر این دو ویژگی در یک سازمان سلفی جمع باشد بالاترین سطح تهدید برای جمهوری اسلامی و شیعه محسوب می شود.