آخرین رویدادها

بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده داعش

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده الهیات برگزار می کند

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده الهیات دانشگاه تهران نشست علمی- تخصصی با عنوان "بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده داعش" با حضور  دکتر احمد نادری، دکتر سید احمد نکویی و دکتر عبد الله مرادی برگزار می کند.

مکان: سالن شهید مدنی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

زمان: دوشنبه 4 اسفند 1393

ساعت: 10الی12

ورود برای عموم آزاد است.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده داعش

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده الهیات برگزار می کند

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده الهیات دانشگاه تهران نشست علمی- تخصصی با عنوان "بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده داعش" با حضور  دکتر احمد نادری، دکتر سید احمد نکویی و دکتر عبد الله مرادی برگزار می کند.

مکان: سالن شهید مدنی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

زمان: دوشنبه 4 اسفند 1393

ساعت: 10الی12

ورود برای عموم آزاد است.