آخرین رویدادها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت درخصوص توهین به ساحت پیامبر اسلام(ص)

سیاست تخریب چهره تابناک پیامبر اسلام با اقدامات ناشیانه و سخیفی چون کشیدن کاریکاتور ایشان، دنباله سیاست های رذالت بار اسلام هراسی و مشوش نمودن دین مبین اسلام و خشن وانمود کردن آن و بیم از نفوذ آن در قلب ملت ها و انسان های آزاده و خردورز و طالب حق و حقیقت و عدالت است

    این نخستین بار نیست که مقدسات دینی و مذهبی توسط عده ای مغرض و کینه توز مورد استهزا و تمسخر قرار می گیرد. شخصیت نورانی پیامبر(ص) که به تعبیر قرآن عزیز رحمه للعالمین است برای چندمین بار مورد اهانت قرار می گیرد و این بار یک نشریه هتاک فرانسوی با کشیدن کاریکاتورهای موهن و زننده، قصد مخدوش کردن آن نور عالمتاب و حقیقت پاک را درسر پرورانده است و به تعبیر قرآن می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ولی اراده خدا بر این است که این نور تابناک را به نهایت خود برساند. این بارهم برخی گستاخانه و بی شرمانه تحت عناوینی چون آزادی بیان که قطعا نه معنای آن را درک کرده و نه اساسا قادر به درک چنین مفاهیمی هستند به مقدسات بیش از یک ملیارد و نیم مسلمان اهانت و دهن کجی کردند. تاسف بالاتر اینکه سردمداران آنها نیز یا در قبال چنین حوادثی سکوت می کنند و یا بعضا از آن حمایت نیز می کنند. همین هایی که در لوای آزادی بیان هر چیزی را برای خود مباح می دانند در عمل ثابت کرده اند که کوچکترین اقدام و توهین ها علیه خود را برنمی تابند. این سوال را باید از اذهان عمومی پرسید که کدام انسان عاقل، آزادی بیان بی حد و مرز  و افسار گسیخته را به رسمیت می شناسد و آن را محترم می شمارد؟! اگر چهره ی تابناک  پیامبر اسلام جاذبه نداشت و سخنان نورافشان و عملکرد درخشانش قابل ایراد بود و می توانستند با سخن محکم و استدلال متین او را مغلوب کنند و درهم شکنند و از گسترش دین او نمی هراسیدند هرگز دست به این شیطنت ها و خباثت های ضد انسانی نمی آلودند. 

    انجمن بین المللی دیدبان عدالت بر این باور است که سیاست تخریب چهره تابناک پیامبر اسلام با اقدامات ناشیانه و سخیفی چون کشیدن کاریکاتور ایشان، دنباله سیاست های رذالت بار اسلام هراسی و مشوش نمودن دین مبین اسلام و خشن وانمود کردن آن و بیم از نفوذ آن در قلب ملت ها و انسان های آزاده و خردورز و طالب حق و حقیقت و عدالت است.

    انجمن بین المللی دیدبان عدالت ضمن محکوم کردن این حادثه تلخ و اسفناک و ابراز انزجار از  عاملین آن، راه تکرار نشدن آن را در اتحاد و یکپارچگی مسلمانان و برخورد قاطع و صحیح با عوامل و دست نشانده های شیطان صفت این سنخ وقایع می داند و انتظار دارد مجامع و سازمان های بین المللی که خود را متولی برقراری صلح، حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستی و ... میدانند در قبال این اقدامات نابخردانه سکوت نکنند و عاملین آن را محکوم و محدود نمایند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت درخصوص توهین به ساحت پیامبر اسلام(ص)

سیاست تخریب چهره تابناک پیامبر اسلام با اقدامات ناشیانه و سخیفی چون کشیدن کاریکاتور ایشان، دنباله سیاست های رذالت بار اسلام هراسی و مشوش نمودن دین مبین اسلام و خشن وانمود کردن آن و بیم از نفوذ آن در قلب ملت ها و انسان های آزاده و خردورز و طالب حق و حقیقت و عدالت است

    این نخستین بار نیست که مقدسات دینی و مذهبی توسط عده ای مغرض و کینه توز مورد استهزا و تمسخر قرار می گیرد. شخصیت نورانی پیامبر(ص) که به تعبیر قرآن عزیز رحمه للعالمین است برای چندمین بار مورد اهانت قرار می گیرد و این بار یک نشریه هتاک فرانسوی با کشیدن کاریکاتورهای موهن و زننده، قصد مخدوش کردن آن نور عالمتاب و حقیقت پاک را درسر پرورانده است و به تعبیر قرآن می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ولی اراده خدا بر این است که این نور تابناک را به نهایت خود برساند. این بارهم برخی گستاخانه و بی شرمانه تحت عناوینی چون آزادی بیان که قطعا نه معنای آن را درک کرده و نه اساسا قادر به درک چنین مفاهیمی هستند به مقدسات بیش از یک ملیارد و نیم مسلمان اهانت و دهن کجی کردند. تاسف بالاتر اینکه سردمداران آنها نیز یا در قبال چنین حوادثی سکوت می کنند و یا بعضا از آن حمایت نیز می کنند. همین هایی که در لوای آزادی بیان هر چیزی را برای خود مباح می دانند در عمل ثابت کرده اند که کوچکترین اقدام و توهین ها علیه خود را برنمی تابند. این سوال را باید از اذهان عمومی پرسید که کدام انسان عاقل، آزادی بیان بی حد و مرز  و افسار گسیخته را به رسمیت می شناسد و آن را محترم می شمارد؟! اگر چهره ی تابناک  پیامبر اسلام جاذبه نداشت و سخنان نورافشان و عملکرد درخشانش قابل ایراد بود و می توانستند با سخن محکم و استدلال متین او را مغلوب کنند و درهم شکنند و از گسترش دین او نمی هراسیدند هرگز دست به این شیطنت ها و خباثت های ضد انسانی نمی آلودند. 

    انجمن بین المللی دیدبان عدالت بر این باور است که سیاست تخریب چهره تابناک پیامبر اسلام با اقدامات ناشیانه و سخیفی چون کشیدن کاریکاتور ایشان، دنباله سیاست های رذالت بار اسلام هراسی و مشوش نمودن دین مبین اسلام و خشن وانمود کردن آن و بیم از نفوذ آن در قلب ملت ها و انسان های آزاده و خردورز و طالب حق و حقیقت و عدالت است.

    انجمن بین المللی دیدبان عدالت ضمن محکوم کردن این حادثه تلخ و اسفناک و ابراز انزجار از  عاملین آن، راه تکرار نشدن آن را در اتحاد و یکپارچگی مسلمانان و برخورد قاطع و صحیح با عوامل و دست نشانده های شیطان صفت این سنخ وقایع می داند و انتظار دارد مجامع و سازمان های بین المللی که خود را متولی برقراری صلح، حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستی و ... میدانند در قبال این اقدامات نابخردانه سکوت نکنند و عاملین آن را محکوم و محدود نمایند.