آخرین رویدادها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی همبستگی و همدلی

معبر مهم نیل به عدالت و رفع نابرابری، همبستگی و یکدلی است و این مهم محقق نمی شود مگر با اهتمام همگان از دولت ها و نهادهای بین اللمللی و مردمان

    همبستگی و همدلی از شئون و اقتضائات زندگی بشر است که بدون آن زندگی بر مردمان سخت و گران خواهد شد. امروزه با توجه به گره خوردن زندگی ملت ها به یکدیگر در سایه وسایل ارتباطی و تعاملات بین المللی، نیاز به همبستگی در راستای بهبود زندگی مادی و معنوی بیش از پیش احساس می شود. 

انجمن بین المللی دیدبان عدالت معتقد است همدلی در مبارزه با فقر و فساد و تروریسم و نژادپرستی  و ظلم های ناشی از جنگ های سخت و نرم علیه بشریت و رفع نابرابری ها و تحقق عدالت فراگیر و پیشرفت مادی و معنوی باید برای فعالین صلح و حقوق بشر و نیز دولت ها و نهادهای دولتی و بین المللی و قبل از همه ی اینها برای مردم به یک دغدغه و آرمان تبدیل شود. 

آموزه های دینی و عقل و فطرت، حرکت به سمت همبستگی و وحدت را ایجاب می کند و اتحاد ملت ها و دولت های آزاده و آزادی خواه در برابر زورگویان خودکامه و مستبد که جز به منافع خود نمی اندیشند و حاضرند همه را فدای مقاصد پلید خود کنند و در طول تاریخ بشر نیز وجود داشته، امری لازم و ضروری است.

 انجمن بین المللی دیدبان عدالت ضمن گرامیداشت چنین روزی و آرزوی جهانی عاری از ظلم و تبعیض و آکنده از صلح و دوستی  اعلام می دارد که رفاه و پیشرفت انسان ها و ممانعت از هدر رفت منابع خدادادی در گرو همبستگی و انسجام جدی در سایه ی مشترکات و دوری از هرگونه تفرقه و  اختلاف است و در واقع معبر مهم نیل به عدالت و رفع نابرابری، همبستگی و یکدلی است و این مهم محقق نمی شود مگر با اهتمام همگان از دولت ها و نهادهای بین اللمللی و مردمان.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی همبستگی و همدلی

معبر مهم نیل به عدالت و رفع نابرابری، همبستگی و یکدلی است و این مهم محقق نمی شود مگر با اهتمام همگان از دولت ها و نهادهای بین اللمللی و مردمان

    همبستگی و همدلی از شئون و اقتضائات زندگی بشر است که بدون آن زندگی بر مردمان سخت و گران خواهد شد. امروزه با توجه به گره خوردن زندگی ملت ها به یکدیگر در سایه وسایل ارتباطی و تعاملات بین المللی، نیاز به همبستگی در راستای بهبود زندگی مادی و معنوی بیش از پیش احساس می شود. 

انجمن بین المللی دیدبان عدالت معتقد است همدلی در مبارزه با فقر و فساد و تروریسم و نژادپرستی  و ظلم های ناشی از جنگ های سخت و نرم علیه بشریت و رفع نابرابری ها و تحقق عدالت فراگیر و پیشرفت مادی و معنوی باید برای فعالین صلح و حقوق بشر و نیز دولت ها و نهادهای دولتی و بین المللی و قبل از همه ی اینها برای مردم به یک دغدغه و آرمان تبدیل شود. 

آموزه های دینی و عقل و فطرت، حرکت به سمت همبستگی و وحدت را ایجاب می کند و اتحاد ملت ها و دولت های آزاده و آزادی خواه در برابر زورگویان خودکامه و مستبد که جز به منافع خود نمی اندیشند و حاضرند همه را فدای مقاصد پلید خود کنند و در طول تاریخ بشر نیز وجود داشته، امری لازم و ضروری است.

 انجمن بین المللی دیدبان عدالت ضمن گرامیداشت چنین روزی و آرزوی جهانی عاری از ظلم و تبعیض و آکنده از صلح و دوستی  اعلام می دارد که رفاه و پیشرفت انسان ها و ممانعت از هدر رفت منابع خدادادی در گرو همبستگی و انسجام جدی در سایه ی مشترکات و دوری از هرگونه تفرقه و  اختلاف است و در واقع معبر مهم نیل به عدالت و رفع نابرابری، همبستگی و یکدلی است و این مهم محقق نمی شود مگر با اهتمام همگان از دولت ها و نهادهای بین اللمللی و مردمان.