آخرین رویدادها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

این افراد بشر و ملت ها هستند که باید در برابر جنایت ها و نقض حقوق اجتماعی و شخصی و قانونی آحاد بشر و ملت ها سکوت نکنند و با مصادیق و مظاهر نقض حقوق بشر مبارزه و مقابله کنند.

حقوق بشر ذاتا و فی نفسه امری مطلوب و از دیرباز مورد احترام عقلا و وجدان های بیدار و ادیان الهی بوده است و همگان بر طبق عقل و فطرت ملزم به رعایت آن هستند. امروزه مطرح شدن حقوق بشر در نهادهای بین المللی و نام گذاری یک روز به آن و تصویب اعلامیه حقوق بشر امری لازم و درخور بوده است؛ چرا که جوامع انسانی در قرون اخیر به رغم پیدایش و شکل گیری مظاهر تکنولوژی و ماشینی شدن بیش از هر زمان دیگری از نقض حقوق بشر و رفتارهای غیر انسانی رنج می برد. 

انجمن بین المللی دیدبان عدالت معتقد است خشونت ، افراطی گری، ظلم، جنایت های اسفبار، جنگ ها و به تبع آن از بین رفتن ثروتها و  منابع طبیعی  و زیرساخت های یک کشور، پدید آمدن گروههای تروریستی با عناوین گوناگون، نژاد پرستی، اعدام و حبس افراد بی گناه و نیز تبرئه و آزاد و بدون مجازات گذاردن مجرمین و ناقضان حقوق مردم، همگی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت معتقد است به رغم فعالیت های بشردوستانه برخی نهادها و دولت ها و فعالان حقوق بشر و آثار مثبت آن در راستای حمایت و حراست از حقوق انسانها اما متاسفانه عنوان حقوق بشر دستاویزی برای اغراض پلید سیاسی برخی دولت های بزرگ و زورگو  و انتقاد و حمله به این و آن شده است  و این در حالی است که خود آنها در نقض حقوق انسان ها گوی سبقت را از همگان ربوده اند ولی به دروغ ندای حمایت از حقوق بشر سرمی دهند. 

انجمن بین المللی دیدبان عدالت اعلام می کند برجسته کردن حقوق بشر و تبیین مصادیق و احترام به آن و ممانعت از دست اندازی به حقوق و آزادی های قانونی افراد در جوامع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نهادها و سازمان های بین المللی مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر و امثال آن باید جدی تر به وظایف خود در این باره عمل کنند و ناظر اصلی آنها هم باید مردم باشند؛ این افراد بشر و ملت ها هستند که باید در برابر جنایت ها و نقض حقوق اجتماعی و شخصی و قانونی آحاد بشر و ملت ها سکوت نکنند و با مصادیق و مظاهر نقض حقوق بشر مبارزه و مقابله کنند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

این افراد بشر و ملت ها هستند که باید در برابر جنایت ها و نقض حقوق اجتماعی و شخصی و قانونی آحاد بشر و ملت ها سکوت نکنند و با مصادیق و مظاهر نقض حقوق بشر مبارزه و مقابله کنند.

حقوق بشر ذاتا و فی نفسه امری مطلوب و از دیرباز مورد احترام عقلا و وجدان های بیدار و ادیان الهی بوده است و همگان بر طبق عقل و فطرت ملزم به رعایت آن هستند. امروزه مطرح شدن حقوق بشر در نهادهای بین المللی و نام گذاری یک روز به آن و تصویب اعلامیه حقوق بشر امری لازم و درخور بوده است؛ چرا که جوامع انسانی در قرون اخیر به رغم پیدایش و شکل گیری مظاهر تکنولوژی و ماشینی شدن بیش از هر زمان دیگری از نقض حقوق بشر و رفتارهای غیر انسانی رنج می برد. 

انجمن بین المللی دیدبان عدالت معتقد است خشونت ، افراطی گری، ظلم، جنایت های اسفبار، جنگ ها و به تبع آن از بین رفتن ثروتها و  منابع طبیعی  و زیرساخت های یک کشور، پدید آمدن گروههای تروریستی با عناوین گوناگون، نژاد پرستی، اعدام و حبس افراد بی گناه و نیز تبرئه و آزاد و بدون مجازات گذاردن مجرمین و ناقضان حقوق مردم، همگی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت معتقد است به رغم فعالیت های بشردوستانه برخی نهادها و دولت ها و فعالان حقوق بشر و آثار مثبت آن در راستای حمایت و حراست از حقوق انسانها اما متاسفانه عنوان حقوق بشر دستاویزی برای اغراض پلید سیاسی برخی دولت های بزرگ و زورگو  و انتقاد و حمله به این و آن شده است  و این در حالی است که خود آنها در نقض حقوق انسان ها گوی سبقت را از همگان ربوده اند ولی به دروغ ندای حمایت از حقوق بشر سرمی دهند. 

انجمن بین المللی دیدبان عدالت اعلام می کند برجسته کردن حقوق بشر و تبیین مصادیق و احترام به آن و ممانعت از دست اندازی به حقوق و آزادی های قانونی افراد در جوامع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نهادها و سازمان های بین المللی مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر و امثال آن باید جدی تر به وظایف خود در این باره عمل کنند و ناظر اصلی آنها هم باید مردم باشند؛ این افراد بشر و ملت ها هستند که باید در برابر جنایت ها و نقض حقوق اجتماعی و شخصی و قانونی آحاد بشر و ملت ها سکوت نکنند و با مصادیق و مظاهر نقض حقوق بشر مبارزه و مقابله کنند.