آخرین رویدادها

مسابقه خاطره نویسی

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد مسابقه خاطره نویسی در مورد پناهندگان و آوارگان کنونی در جهان برگزار میکند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

مسابقه خاطره نویسی

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد مسابقه خاطره نویسی در مورد پناهندگان و آوارگان کنونی در جهان برگزار میکند.