آخرین رویدادها

گزارشهایی مبنی بر وجود شکنجه در زندانهای روسیه

شورای اروپا مستقر در شهر استراسبورگ فرانسه ، طی گزارشی از شکنجه زندانیان به جز در زندانهای مسکو و سن پترزبورگ روسیه پرده برداشت.

گفتنی است کمیته منع شکنجه ی شورای اروپا، "CIT"  در ماه های ژوئن و  می سال گذشته (2012) نسبت به تلاش و عملکرد مسئولین در منطبق ساختن عملکرد پلیس روسیه با قوانین منع شکنجه تقدیر به عمل آورده بود. این در حالی است که اکنون بازرسان شورای اروپا همگی بر اعمال شکنجه و خشونتهای جسمی و روحی فراوان نسبت به زندانیان از سوی نیروهای پلیس و امنیتی در خارج  از شهرهای مسکو و سن پترزبورگ  پرده برداشتند. شایان ذکر اسست که از زمان عضویت روسیه در شورای اروپا ( سال 1996 ) ، کارشناسان کمیته ی مذکور طی 23 مورد بازدید خود از زندان های این کشور، 19 مورد بروز شکنجه را  گزار ش کرده اند که سه مورد از آنها مورد تائید مقامات روس نیز می باشد. این خشونتها و سوء رفتارها، همچون موارد سایر کشورها، عموما حین بازداشت توسط نیروهای پلیس صورت گرفته است. اعمال ضرب و جرح، خفگی، استفاده از شوکهای الکتریکی، ایجاد سوختگی در بدن، قرار دادن زندانیان در وضعیت دردناک و نیز وانمودکردن به اعدام از جمله موارد ثبت شده از سوی بازرسان کمیته بوده است. این گزارش حاکی از آن است که دامنه شکنجه زندانیان تنها محدود به نیروهای پلیس نبوده بلکه کارکنان زندانهای فدراسیون روسیه نیز در این زمینه جرائم فراوانی را مرتکب شده اند. کمیته منع شکنجه شورای اروپا  از مقامات روسیه خواسته تا نسبت به رفع این مسئله اقدامک نموده و تحقیقات کافی به عمل آورد.

منبع: سایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

گزارشهایی مبنی بر وجود شکنجه در زندانهای روسیه

شورای اروپا مستقر در شهر استراسبورگ فرانسه ، طی گزارشی از شکنجه زندانیان به جز در زندانهای مسکو و سن پترزبورگ روسیه پرده برداشت.

گفتنی است کمیته منع شکنجه ی شورای اروپا، "CIT"  در ماه های ژوئن و  می سال گذشته (2012) نسبت به تلاش و عملکرد مسئولین در منطبق ساختن عملکرد پلیس روسیه با قوانین منع شکنجه تقدیر به عمل آورده بود. این در حالی است که اکنون بازرسان شورای اروپا همگی بر اعمال شکنجه و خشونتهای جسمی و روحی فراوان نسبت به زندانیان از سوی نیروهای پلیس و امنیتی در خارج  از شهرهای مسکو و سن پترزبورگ  پرده برداشتند. شایان ذکر اسست که از زمان عضویت روسیه در شورای اروپا ( سال 1996 ) ، کارشناسان کمیته ی مذکور طی 23 مورد بازدید خود از زندان های این کشور، 19 مورد بروز شکنجه را  گزار ش کرده اند که سه مورد از آنها مورد تائید مقامات روس نیز می باشد. این خشونتها و سوء رفتارها، همچون موارد سایر کشورها، عموما حین بازداشت توسط نیروهای پلیس صورت گرفته است. اعمال ضرب و جرح، خفگی، استفاده از شوکهای الکتریکی، ایجاد سوختگی در بدن، قرار دادن زندانیان در وضعیت دردناک و نیز وانمودکردن به اعدام از جمله موارد ثبت شده از سوی بازرسان کمیته بوده است. این گزارش حاکی از آن است که دامنه شکنجه زندانیان تنها محدود به نیروهای پلیس نبوده بلکه کارکنان زندانهای فدراسیون روسیه نیز در این زمینه جرائم فراوانی را مرتکب شده اند. کمیته منع شکنجه شورای اروپا  از مقامات روسیه خواسته تا نسبت به رفع این مسئله اقدامک نموده و تحقیقات کافی به عمل آورد.

منبع: سایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران