آخرین رویدادها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت بمناسبت روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر، فرصت مغتنمی است تا ضرورت مشارکت فعالتر همه ملتها در مقوله حقوق بشر بر اساس تنوع فرهنگی خودشان مورد توجه و اهتمام بیشتر قرار گیرد.

روز جهانی حقوق بشر، فرصت مغتنمی است تا ضرورت مشارکت فعالتر همه ملتها در مقوله حقوق بشر بر اساس تنوع فرهنگی خودشان مورد توجه و اهتمام بیشتر قرار گیرد.
انجمن بین المللی دیدبان عدالت بر این باور است که شکوفایی فرهنگ ها و تمدن هاست که موجب غنای تمدن بشری می شود و جهانشمولی حقوق بشر به معنای تضمین حقوق همه کشورها و فرهنگ ها در یک مشارکت جهانی عادلانه است نه به معنای تحمیل فکر و فرهنگ یک گروه خاص بر سایر ملتهای جهان.     
توسعه و بسط گستره آموزش ها و آگاهی های حقوق بشری از طریق مدارس، دانشگاه ها، کنفرانس ها، همایش ها و در عرصه های مختلف بین المللی از ضرورت های جامعه بشری در حال حاضر است تا بتوان اندیشه های صلح ستیزانه را در جهان ریشه کن نموده و نهال فرهنگ، آشتی، گفتگو، آزادی و آزادگی را به جای آن بنشانیم.    
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ابراز وفاداری خود به حقوق بنیادین بشر، منزلت و ارزش انسان و همچنین حقوق یکسان برای مردان و زنان، و در راستای ابراز تعهد خود و دول عضو برای محترم شمردن حقوق بشر و ایجاد آزادی های اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در 10 دسامبر 1948 تصویب کرد که هدف اصلی آن برقراری و تضمین حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم بود.    
متأسفانه امروز سکوت مجامع صلاحیت دار حقوق بشری در قبال تضییع گسترده حقوق بشر در دنیا، همچون وضعیت آوارگان، محرومیت کودکان سوری از تحصیل و آموزش، نقض آزادی های مذهبی، حقوق زنان و حقوق شهروندی در کشورهایی نظیر عربستان، لیبی، بحرین و...، نقض آشکار تعهد سازمان ملل متحد در برقراری حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم می باشد و این سکوت درمیان افکار عمومی ملتها به یک حمایت نیرومند از مستکبرین و ناقضین بی شرم حقوق بشر ترجمه شده است.    
امروز کشورهایی پرچمدار حقوق بشر در جهان هستند که دستشان به جنایات متعدد آلوده و سایه حضورشان در سایر جنایات محسوس است و دفاع از حقوق بشر را به عنوان ساز و کاری برای حمایت از اقدامات سلطه جویانه خود در سایر کشورها قرار داده اند.    
امروز حقوق مسلم مردم فلسطین، به صورت آشکار توسط رژیم صهیونیستی نقض می شود و غرب با اغواگری خویش مانع شنیده شدن صدای مردم مظلوم فلسطین شده است؛ لذا انجمن بین المللی دیدبان عدالت روز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را مغتنم شمرده، اعلام می دارد که ارتقاء حقوق بشر صرفاً در سایه احترام حقیقی به همه فرهنگ ها و حقوق حقه ملت ها بدست می آید.

19 آذر 1392 - تهران
10 دسامبر2013
7 صفر 1435فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت بمناسبت روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر، فرصت مغتنمی است تا ضرورت مشارکت فعالتر همه ملتها در مقوله حقوق بشر بر اساس تنوع فرهنگی خودشان مورد توجه و اهتمام بیشتر قرار گیرد.

روز جهانی حقوق بشر، فرصت مغتنمی است تا ضرورت مشارکت فعالتر همه ملتها در مقوله حقوق بشر بر اساس تنوع فرهنگی خودشان مورد توجه و اهتمام بیشتر قرار گیرد.
انجمن بین المللی دیدبان عدالت بر این باور است که شکوفایی فرهنگ ها و تمدن هاست که موجب غنای تمدن بشری می شود و جهانشمولی حقوق بشر به معنای تضمین حقوق همه کشورها و فرهنگ ها در یک مشارکت جهانی عادلانه است نه به معنای تحمیل فکر و فرهنگ یک گروه خاص بر سایر ملتهای جهان.     
توسعه و بسط گستره آموزش ها و آگاهی های حقوق بشری از طریق مدارس، دانشگاه ها، کنفرانس ها، همایش ها و در عرصه های مختلف بین المللی از ضرورت های جامعه بشری در حال حاضر است تا بتوان اندیشه های صلح ستیزانه را در جهان ریشه کن نموده و نهال فرهنگ، آشتی، گفتگو، آزادی و آزادگی را به جای آن بنشانیم.    
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ابراز وفاداری خود به حقوق بنیادین بشر، منزلت و ارزش انسان و همچنین حقوق یکسان برای مردان و زنان، و در راستای ابراز تعهد خود و دول عضو برای محترم شمردن حقوق بشر و ایجاد آزادی های اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در 10 دسامبر 1948 تصویب کرد که هدف اصلی آن برقراری و تضمین حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم بود.    
متأسفانه امروز سکوت مجامع صلاحیت دار حقوق بشری در قبال تضییع گسترده حقوق بشر در دنیا، همچون وضعیت آوارگان، محرومیت کودکان سوری از تحصیل و آموزش، نقض آزادی های مذهبی، حقوق زنان و حقوق شهروندی در کشورهایی نظیر عربستان، لیبی، بحرین و...، نقض آشکار تعهد سازمان ملل متحد در برقراری حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم می باشد و این سکوت درمیان افکار عمومی ملتها به یک حمایت نیرومند از مستکبرین و ناقضین بی شرم حقوق بشر ترجمه شده است.    
امروز کشورهایی پرچمدار حقوق بشر در جهان هستند که دستشان به جنایات متعدد آلوده و سایه حضورشان در سایر جنایات محسوس است و دفاع از حقوق بشر را به عنوان ساز و کاری برای حمایت از اقدامات سلطه جویانه خود در سایر کشورها قرار داده اند.    
امروز حقوق مسلم مردم فلسطین، به صورت آشکار توسط رژیم صهیونیستی نقض می شود و غرب با اغواگری خویش مانع شنیده شدن صدای مردم مظلوم فلسطین شده است؛ لذا انجمن بین المللی دیدبان عدالت روز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را مغتنم شمرده، اعلام می دارد که ارتقاء حقوق بشر صرفاً در سایه احترام حقیقی به همه فرهنگ ها و حقوق حقه ملت ها بدست می آید.

19 آذر 1392 - تهران
10 دسامبر2013
7 صفر 1435