آخرین رویدادها

بازدید مدیرعامل و مشاورین علمی انجمن از دانشگاه های برلین و فرایه در آلمان

حسین سیروس مدیرعامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت و دکتر احمد نادری از اعضای شورای مشاورین علمی انجمن در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت با حضور در شهر برلین ضمن بازدید از دانشگاههای برلین، فرایه، مؤسسه هنری فورد و مؤسسه حقوقی دانشگاه فرایه از نزدیک در جریان فرآیندهای آموزشی و مطالعاتی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و حقوق این دانشگاه ها در گرایش های مختلف و مقاطع تحصیلی مختلف قرار گرفتند.

حضور در بخش های مختلف دانشگاه و مؤسسات وابسته به آن، بازدید از مخزن اصلی کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه و برنامه های دانشگاهی دانشگاههای مزبور و همچنین آشنایی با ظرفیتهای موجود در دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی دانشگاههای مذکور و گفتگو با اساتید و کارشناسان حاضر در دانشگاه به منظور معرفی اهداف و فعالیتهای انجمن و بررسی زمینه های تعامل و همکاریهای فی ما بین در آینده از برنامه های هدف گذاری شده انجمن در برلین بود.

لازم به ذکر است که آشنایی با ظرفیت های دانشگاهی و دانشکده های حقوق دانشگاه های مختلف و بررسی زمینه تعاملهای دوجانبه و اجرای برنامه ها و فعالیتهای مشترک از برنامه های جاری انجمن بوده و پیش از این بازدید از "دانشگاه سوربون فرانسه"، "دانشگاه پاریس"، "دانشگاه ژنو"، "دانشگاه باستیون سوئیس"، "دانشگاه استانبول"، "دانشگاه المنار تونس"، "دانشکده حقوق دانشگاه پورتو الگره برزیل" و دیگر مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی و سازمانهای غیردولتی در همین راستا صورت پذیرفته است. 

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بازدید مدیرعامل و مشاورین علمی انجمن از دانشگاه های برلین و فرایه در آلمان

حسین سیروس مدیرعامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت و دکتر احمد نادری از اعضای شورای مشاورین علمی انجمن در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت با حضور در شهر برلین ضمن بازدید از دانشگاههای برلین، فرایه، مؤسسه هنری فورد و مؤسسه حقوقی دانشگاه فرایه از نزدیک در جریان فرآیندهای آموزشی و مطالعاتی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و حقوق این دانشگاه ها در گرایش های مختلف و مقاطع تحصیلی مختلف قرار گرفتند.

حضور در بخش های مختلف دانشگاه و مؤسسات وابسته به آن، بازدید از مخزن اصلی کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه و برنامه های دانشگاهی دانشگاههای مزبور و همچنین آشنایی با ظرفیتهای موجود در دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی دانشگاههای مذکور و گفتگو با اساتید و کارشناسان حاضر در دانشگاه به منظور معرفی اهداف و فعالیتهای انجمن و بررسی زمینه های تعامل و همکاریهای فی ما بین در آینده از برنامه های هدف گذاری شده انجمن در برلین بود.

لازم به ذکر است که آشنایی با ظرفیت های دانشگاهی و دانشکده های حقوق دانشگاه های مختلف و بررسی زمینه تعاملهای دوجانبه و اجرای برنامه ها و فعالیتهای مشترک از برنامه های جاری انجمن بوده و پیش از این بازدید از "دانشگاه سوربون فرانسه"، "دانشگاه پاریس"، "دانشگاه ژنو"، "دانشگاه باستیون سوئیس"، "دانشگاه استانبول"، "دانشگاه المنار تونس"، "دانشکده حقوق دانشگاه پورتو الگره برزیل" و دیگر مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی و سازمانهای غیردولتی در همین راستا صورت پذیرفته است.