آخرین رویدادها

حضور نمایندگان انجمن در مجامع تخصصی سازمان ملل متحد در وین

حسین سیروس مدیرعامل انجمن و دکتر احمد نادری از اعضای شورای مشاورین علمی انجمن ضمن حضور در مقر سازمان ملل متحد در وین از نزدیک با فرآیندهای اجرایی و فعالیتهای موضوعی مجامع وابسته به آن سازمان آشنا شدند.

مؤسسات و دفاتری که در فرصت حضور در مقر سازمان ملل متحد در اتریش مورد بازدید و مراجعه قرار گرفت عمدتاً در حوزه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، فعالیتهای حوزه زنان، امور صنعتی و زیربنایی، فناوریها و انرزیهای نوین (انرژی اتمی)، خلع سلاح و تروریسم و ... بودند که نمایندگان انجمن ضمن بحث و گفتگو با کارشناسان و برخی از اعضای نمایندگیهای کشورهای مختلف نزد سازمان ملل متحد و معرفی اهداف و فعالیتهای انجمن بین المللی دیدبان عدالت به بررسی چگونگی فرآیند و تعامل سازمانهای غیردولتی در عرصه مقابله با جرم، نقض حقوق بشردوستانه، مبارزه با تروریسم، مقابله با تبعیض و نژادپرستی و تلاش برای ارتقای جایگاه اجتماعی زنان در عرصه های ملی و بین المللی با سازمان ملل متحد بعنوان بزرگترین نهاد صلاحیت دار بین المللی و هم افزایی فعالان اجتماعی و مؤسسات مردم نهاد فعال در حوزه بین المللی پرداختند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

حضور نمایندگان انجمن در مجامع تخصصی سازمان ملل متحد در وین

حسین سیروس مدیرعامل انجمن و دکتر احمد نادری از اعضای شورای مشاورین علمی انجمن ضمن حضور در مقر سازمان ملل متحد در وین از نزدیک با فرآیندهای اجرایی و فعالیتهای موضوعی مجامع وابسته به آن سازمان آشنا شدند.

مؤسسات و دفاتری که در فرصت حضور در مقر سازمان ملل متحد در اتریش مورد بازدید و مراجعه قرار گرفت عمدتاً در حوزه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، فعالیتهای حوزه زنان، امور صنعتی و زیربنایی، فناوریها و انرزیهای نوین (انرژی اتمی)، خلع سلاح و تروریسم و ... بودند که نمایندگان انجمن ضمن بحث و گفتگو با کارشناسان و برخی از اعضای نمایندگیهای کشورهای مختلف نزد سازمان ملل متحد و معرفی اهداف و فعالیتهای انجمن بین المللی دیدبان عدالت به بررسی چگونگی فرآیند و تعامل سازمانهای غیردولتی در عرصه مقابله با جرم، نقض حقوق بشردوستانه، مبارزه با تروریسم، مقابله با تبعیض و نژادپرستی و تلاش برای ارتقای جایگاه اجتماعی زنان در عرصه های ملی و بین المللی با سازمان ملل متحد بعنوان بزرگترین نهاد صلاحیت دار بین المللی و هم افزایی فعالان اجتماعی و مؤسسات مردم نهاد فعال در حوزه بین المللی پرداختند.