آخرین رویدادها

اهداف و فعالیتهای انجمن

برخی از مهمترین اهداف انجمن عبارتست از حمایت، هدایت و انسجام بخشی به فعالیتهای داوطلبانه و عدالت خواهانه تشکلهای مردمی و غیردولتی در جهت مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی.

 

برخی از مهمترین اهداف انجمن عبارتست از: 

 

 1. حمایت، هدایت و انسجام بخشی به فعالیتهای داوطلبانه و عدالت خواهانه تشکلهای مردمی و غیردولتی در جهت مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی.
 2. دانش افزایی، مهارت آموزی و توانمند سازی گروههای مرجع اجتماعی و سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی.
 3. پایش مرزهای عدالت در پرتو شاخصهای ملی و بین المللی.
 4. تلاش در جهت زنده نگاه داشتن گفتمان عدالت در جامعه و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی و جریانی اصیل و فراگیر در میان نخبگان، جوانان و اقشار تاثیرگذار.

همچنین برخی از فعالیتهای شاخص انجمن بشرح زیر می باشد:

 

 1. آموزش، تربیت و سازماندهی گزارشگران و دیدبانان عدالت در سرتاسر جهان.
 2. مشارکت حقوقی و تامین وکیل رایگان برای دفاع از حقوق قربانیان ظلم، تبعیض، بی عدالتی و پشتیبانی حقوقی ازفعالان جبهه مقاومت و ظلم ستیزی در اقصی نقاط جهان. 
 3. اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه بین المللی نسبت به مصادیق بی عدالتی و تبعیض نظام سلطه در جوامع مختلف  و پیگیری آن تا رفع ظلم و استقرار عدالت.
 4. ارائه مشاوره به دستگاههای مسئول در حوزه های تقنینی ، قضایی و اجرایی در راستای استیفای هرچه بیشتر حقوق مردم.
 5. برگزاری جلسات و کارگاههای آموزش حقوق شهروندی، حقوق متهم و حقوق عمومی برای شهروندان ایرانی در مناطق مختلف کشور.
 6. راه اندازی کانونهای مردمی عدالتیاران در داخل و خارج از کشور جهت تقویت نظارت مدنی و غیردولتی بر تحقق عدالت.
 7. حضور در همایشها و گردهم آیی های اجتماعی در عرصه بین المللی و مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه غیردولتی در حوزه مبارزه با اشغالگری، نقض حقوق بشردوستانه، تبعیض و استقرار عدالت پایدار.

 

 

 

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

اهداف و فعالیتهای انجمن

برخی از مهمترین اهداف انجمن عبارتست از حمایت، هدایت و انسجام بخشی به فعالیتهای داوطلبانه و عدالت خواهانه تشکلهای مردمی و غیردولتی در جهت مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی.

 

برخی از مهمترین اهداف انجمن عبارتست از: 

 

 1. حمایت، هدایت و انسجام بخشی به فعالیتهای داوطلبانه و عدالت خواهانه تشکلهای مردمی و غیردولتی در جهت مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی.
 2. دانش افزایی، مهارت آموزی و توانمند سازی گروههای مرجع اجتماعی و سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی.
 3. پایش مرزهای عدالت در پرتو شاخصهای ملی و بین المللی.
 4. تلاش در جهت زنده نگاه داشتن گفتمان عدالت در جامعه و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی و جریانی اصیل و فراگیر در میان نخبگان، جوانان و اقشار تاثیرگذار.

همچنین برخی از فعالیتهای شاخص انجمن بشرح زیر می باشد:

 

 1. آموزش، تربیت و سازماندهی گزارشگران و دیدبانان عدالت در سرتاسر جهان.
 2. مشارکت حقوقی و تامین وکیل رایگان برای دفاع از حقوق قربانیان ظلم، تبعیض، بی عدالتی و پشتیبانی حقوقی ازفعالان جبهه مقاومت و ظلم ستیزی در اقصی نقاط جهان. 
 3. اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه بین المللی نسبت به مصادیق بی عدالتی و تبعیض نظام سلطه در جوامع مختلف  و پیگیری آن تا رفع ظلم و استقرار عدالت.
 4. ارائه مشاوره به دستگاههای مسئول در حوزه های تقنینی ، قضایی و اجرایی در راستای استیفای هرچه بیشتر حقوق مردم.
 5. برگزاری جلسات و کارگاههای آموزش حقوق شهروندی، حقوق متهم و حقوق عمومی برای شهروندان ایرانی در مناطق مختلف کشور.
 6. راه اندازی کانونهای مردمی عدالتیاران در داخل و خارج از کشور جهت تقویت نظارت مدنی و غیردولتی بر تحقق عدالت.
 7. حضور در همایشها و گردهم آیی های اجتماعی در عرصه بین المللی و مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه غیردولتی در حوزه مبارزه با اشغالگری، نقض حقوق بشردوستانه، تبعیض و استقرار عدالت پایدار.