آخرین رویدادها

بازدید مدیرعامل و مشاورین علمی انجمن از دانشگاه های ژنو، باستیون، سوربون و پاریس

مدیرعامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت و دو تن از مشاورین علمی انجمن ضمن بازدید از دانشگاههای ژنو، باستیون، سوربون و پاریس از نزدیک در جریان فرآیندهای آموزشی و مطالعاتی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حقوق این دانشگاه در گرایش های مختلف و مقاطع تحصیلی مختلف قرار گرفتند.

حضور در بخش های مختلف دانشگاه، کلاسهای دوره کارشناسی، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه و برنامه های دانشگاهی دانشگاههای مزبور و آشنایی با ظرفیتهای موجود در دانشکده حقوق دانشگاههای پاریس و سوربون از برنامه های هدف گذاری شده انجمن در فرانسه بود.

لازم به ذکر است که آشنایی با ظرفیت های دانشگاهی و دانشکده های حقوق دانشگاه های مختلف و بررسی زمینه تعاملهای دوجانبه و اجرای برنامه ها و فعالیتهای تشرک از برنامه های جاری انجمن بوده و پیش از این بازدید از "دانشگاه استانبول"، "دانشگاه المنار تونس"، "دانشکده حقوق دانشگاه پورتو الگره برزیل" و دیگر مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی و سازمانهای غیردولتی در همین راستا صورت پذیرفته است. 

 

 

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بازدید مدیرعامل و مشاورین علمی انجمن از دانشگاه های ژنو، باستیون، سوربون و پاریس

مدیرعامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت و دو تن از مشاورین علمی انجمن ضمن بازدید از دانشگاههای ژنو، باستیون، سوربون و پاریس از نزدیک در جریان فرآیندهای آموزشی و مطالعاتی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حقوق این دانشگاه در گرایش های مختلف و مقاطع تحصیلی مختلف قرار گرفتند.

حضور در بخش های مختلف دانشگاه، کلاسهای دوره کارشناسی، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه و برنامه های دانشگاهی دانشگاههای مزبور و آشنایی با ظرفیتهای موجود در دانشکده حقوق دانشگاههای پاریس و سوربون از برنامه های هدف گذاری شده انجمن در فرانسه بود.

لازم به ذکر است که آشنایی با ظرفیت های دانشگاهی و دانشکده های حقوق دانشگاه های مختلف و بررسی زمینه تعاملهای دوجانبه و اجرای برنامه ها و فعالیتهای تشرک از برنامه های جاری انجمن بوده و پیش از این بازدید از "دانشگاه استانبول"، "دانشگاه المنار تونس"، "دانشکده حقوق دانشگاه پورتو الگره برزیل" و دیگر مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی و سازمانهای غیردولتی در همین راستا صورت پذیرفته است.