آخرین رویدادها

حملات نژادپرستانه در کمین نیمی از مؤسسات اسلامی انگلیس

بر اساس تحقیقات اخیر در مورد اقدامات اسلام ستیزانه در كشورهای اروپایی، تقریباً نیمی از مؤسسات اسلامی انگلیس طی ۱۲ سال اخیر مورد حملات نژادپرستانه قرار گرفته‌اند

روزنامه "ایندیپندنت" چاپ انگلیس، پژوهشی را در مورد اقدامات اسلام ستیزانه در انگلیس و كوتاهی دولت این كشور نسبت به این مسئله منتشر كرده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد كه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از مساجد و مراكز اسلامی این كشور كه حدود ۷۰۰ مركز می‌باشند، از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا كنون مورد حملات نژادپرستانه قرار گرفته‌اند.در این پژوهش اشاره شده است كه این حملات شامل مسلمانان و دارایی‌های آنان است.
تحلیل‌گران در این زمینه تأكید دارند كه دولت انگیس مدیریت واقعی خود را برای مقابله با اقدامات رو به رشد ضد اسلامی، از دست داده است به طوری كه برخی وزرای این كشور انجام اقدامات اسلام‌ستیزانه علیه مسلمانان انگلیس را نفی می‌كنند.
منبع: کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

حملات نژادپرستانه در کمین نیمی از مؤسسات اسلامی انگلیس

بر اساس تحقیقات اخیر در مورد اقدامات اسلام ستیزانه در كشورهای اروپایی، تقریباً نیمی از مؤسسات اسلامی انگلیس طی ۱۲ سال اخیر مورد حملات نژادپرستانه قرار گرفته‌اند

روزنامه "ایندیپندنت" چاپ انگلیس، پژوهشی را در مورد اقدامات اسلام ستیزانه در انگلیس و كوتاهی دولت این كشور نسبت به این مسئله منتشر كرده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد كه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از مساجد و مراكز اسلامی این كشور كه حدود ۷۰۰ مركز می‌باشند، از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا كنون مورد حملات نژادپرستانه قرار گرفته‌اند.در این پژوهش اشاره شده است كه این حملات شامل مسلمانان و دارایی‌های آنان است.
تحلیل‌گران در این زمینه تأكید دارند كه دولت انگیس مدیریت واقعی خود را برای مقابله با اقدامات رو به رشد ضد اسلامی، از دست داده است به طوری كه برخی وزرای این كشور انجام اقدامات اسلام‌ستیزانه علیه مسلمانان انگلیس را نفی می‌كنند.
منبع: کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران