آخرین رویدادها

تشکیل کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی

عبدالرضا عزیزی اظهارداشت: کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از اعضای 3 کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و قضایی تشکیل شده است و 6 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی در آن عضویت دارند.

تسنیم: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی با عضویت اعضای ۳کمیسیون خبر داد.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: برخی از کمیسیون‌ها مانند کمیسیون حمایت از تولید ملی بنابرضرورت در مجلس تشکیل می‌شود و ممکن است در مجلس بعدی تشکیل نشود.

وی ادامه داد: کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از اعضای 3 کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و قضایی تشکیل شده است و 6 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی در آن عضویت دارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: جلسات این کمیسیون پس از تعطیلات مجلس تشکیل خواهد شد.

منبع:فردا نیوز

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

تشکیل کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی

عبدالرضا عزیزی اظهارداشت: کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از اعضای 3 کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و قضایی تشکیل شده است و 6 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی در آن عضویت دارند.

تسنیم: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی با عضویت اعضای ۳کمیسیون خبر داد.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: برخی از کمیسیون‌ها مانند کمیسیون حمایت از تولید ملی بنابرضرورت در مجلس تشکیل می‌شود و ممکن است در مجلس بعدی تشکیل نشود.

وی ادامه داد: کمیسیون مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از اعضای 3 کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و قضایی تشکیل شده است و 6 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی در آن عضویت دارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: جلسات این کمیسیون پس از تعطیلات مجلس تشکیل خواهد شد.

منبع:فردا نیوز