آخرین رویدادها

بیانیه بانک جهانی برای مصر

"در طی چند روز گذشته ،ما وقایع مصر را از نزدیک دنبال کردیم و با دیگر صداهای بین المللی خواستار آرامش،همراه شدیم.

 

گروه بانک جهانی یکی از حامیان ملت مصر برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

 

دوره صلح و آرامش پیش رو،برای اقتصاد کشور در جهت باز سازی و ترمیم پیامد های رکود اقتصادی اخیر و همچنین برای کارآمد تر شدن  کمک های ما برای فقر و سرعت بخشیدن در راستای افزایش رفاه مشترک برای مردم مصر تعیین کننده خواهد بود.

 

 ما از تمامی احزاب جهت  استقرار حکومت کارآمد با مدیریت اقتصادی سالم با مشارکت ملت مصر ،حمایت می کنیم."

 

واشنگتن ،4 جولای 2013

 

منبع: www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/07/04/world-bank-group-statement-on-egypt

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بیانیه بانک جهانی برای مصر

"در طی چند روز گذشته ،ما وقایع مصر را از نزدیک دنبال کردیم و با دیگر صداهای بین المللی خواستار آرامش،همراه شدیم.

 

گروه بانک جهانی یکی از حامیان ملت مصر برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

 

دوره صلح و آرامش پیش رو،برای اقتصاد کشور در جهت باز سازی و ترمیم پیامد های رکود اقتصادی اخیر و همچنین برای کارآمد تر شدن  کمک های ما برای فقر و سرعت بخشیدن در راستای افزایش رفاه مشترک برای مردم مصر تعیین کننده خواهد بود.

 

 ما از تمامی احزاب جهت  استقرار حکومت کارآمد با مدیریت اقتصادی سالم با مشارکت ملت مصر ،حمایت می کنیم."

 

واشنگتن ،4 جولای 2013

 

منبع: www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/07/04/world-bank-group-statement-on-egypt